บอกว่า นะ บอกว่า แหละ ใช้ในการลดระดับภาษาอย่างมาก ภาษาเกาหลี

단다
(단다 อ่านว่า danda)

บอกว่า นะ บอกว่า แหละ ใช้ในการลดระดับภาษาอย่างมาก ภาษาเกาหลี 단다
บอกว่า นะ บอกว่า แหละ ภาษาเกาหลี 는단다

ตัวอย่างประโยค 단다 ภาษาเกาหลี

꼭 해야할 얘기가 있단다
이곳에서시간은 대단했단다
이제 들어와도 된단다
맞아, 우린 서로대해 생각하면 안 된단다
사실종교를 믿지 않는단다
이번 팀을 가장 좋아한단다
우리함께 해야할 일들이 있단다 …
가끔은 네가 나와 함께 가주었으면 한단다
우주선에는 모든 사람이 먹을 정도식량이 충분하지 않단다
한테 해줄 옛날이야기가 있단다, 근데 먼저
공격실제로박해다는 확실한 정보확보했단다
그놈한테 신경쓸것 없단다
나도 없단다
말할 게 있단다
랄프 삼촌이 태워주신단다
네 증삼촌께서 1920년대에 여길 직접 개발하셨었단다
엄마가 좋지 않단다
우리가 해야할 일들이 있단다
얘야, 엄마를 보낼때가 왔단다
나도 어제서야 알았단다
벌써 저녁 먹었단다
그럴 수 없단다
우린 서로 얘기하고 TV를 통해서 볼수도 있단다
주님은 네 오빠에게 다른 사명을 주셨단다