การสืบค้น การค้นหา การสืบสวน ภาษาเกาหลี

탐지
(탐지 อ่านว่า tamji)

การสืบค้น การค้นหา การสืบสวน ภาษาเกาหลี 탐지

ตัวอย่างประโยค 탐지 ภาษาเกาหลี

잠수함부상시키면 스파이성에 탐지되어, 해군이 몰려올 거요
에너존이 탐지된다! – 차에 외계인있다!
투명가동, 탐지 안 될 겁니다
해킹 탐지됨
주변 지역무작위로 탐지해봐