การประชุม ภาษาเกาหลี

회의
(회의 อ่านว่า hoeui)

การประชุม ภาษาเกาหลี 회의
สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ ภาษาเกาหลี 국회의원

ตัวอย่างประโยค 회의 ภาษาเกาหลี

의회의 승인 없이미국에서,
폭력은 이 사회의 유산에요 그걸 모르는 것 같군요
뉴햄프셔 그리스수녀회의 일원이었습니다
떠난 후에도 여전히 교회의 일원이신가요 ?
교회의 변화대해 논의려고 말이에요
모두 다 … 비행기기다기도 하고 회의을 위해 기다리고 …
아니에요, 비행기도 회의도 아니에요
저희도 이 교회의 일부입니다
교회의 전반적긴장 완화였다
로마에서 일련의 회의가 있었습니다
이러한 회의들은 주로 개정관련되어 있었는데
우리 교회의 생존보장하기 위해
시스템은 사회의 문제아니자신의 문제를 풀기 위해 움직인
우크라이나 에너지부 총회의 보쉬코드입니다 .
귀환하는 전 오토봇들, 15분 후에 훈련보고회의가 있다 .
시내에서 회의가 있었어. 내가 들러도 괜찮아 ?
아라. 가족 회의를 해야겠다 .
가족 회의!
내가 회의에 다 나가나 ?
우리인수홀로그래픽 3D 화상 회의 기술이라
좋아, 회의를 시작해보자
이게 회의를 위해 최선선택은 아닐 거란 생각은 들어 ?
아쿠아터널 침수사건 및 도쿄만 수증기폭발대한 복합사안대책회의 ( 제1회 ) 터널사고에 따른 중상자들의 이송은 완료되었습니다