ไม่แน่ว่า แม้ว่า แม้ว่า แม้ว่าจะ ถึงว่าจะ ภาษาเกาหลี

이라도
(이라도 อ่านว่า ilado)

ไม่แน่ว่า แม้ว่า แม้ว่า แม้ว่าจะ ถึงว่าจะ ภาษาเกาหลี 이라도

ตัวอย่างประโยค 이라도 ภาษาเกาหลี

고는 여기 소풍이라도 나온 것 같군
조금이라도 생각있다면 …
더한 형량이라도, 기업이사, 징병위원회 위원장 )
집행관은 어떤 소란이라도 즉각 제지시키시오
그럼 다른 공항이라도 안되겠나 ?
정말, 와인 경찰이라도 되니 ?
스코티, 용돈 줄테니 둘이 가서 아이스크림이라도 …
– 싸게 팔더라구요 … 149. 99달러 – 바겐 세일이라도 했나보죠 ?
대니, 아줌마 사이 인기 절반만이라도
땅을 팔고 사무실을 닫은 뒤, 그녀가 원하는 어떤것이라도 사야지
그래도 한 점이라도 났으면 얼마나아요
한번만이라도 내 옆에서 경기를 보자꾸나
시간에서 2 – 3분이라도 지나는 만남이라
그 애에게 쇼핑이라도 맘껏 하게 해주지 그랬나
마이크필름이라도 되나보지 ?
무슨 소식이라도 있는거야 ?
어디한테변명이라도 있어 ?
감금이라도 하게 ?
무슨 일이라도 ?
쥐구멍이라도 찾고 싶군
한테 CD 좀 구워줘야겠다 내 아기가 들어있는 동안이라도
와, 어디장물이라도 털었어요 ?
항상 내게 솔직해야 돼.. 조금이라도 숨기면 그땐 끝장이야
이젠 내가 경찰이라도 괜찮군 ?
뭐, 무슨 일이라도 생기겠어 ?