รอบหนึ่ง เกมหนึ่ง ยกหนึ่ง ตาหนึ่ง กระดานหนึ่ง ภาษาเกาหลี

한판
(한판 อ่านว่า hanpan)

รอบหนึ่ง เกมหนึ่ง ยกหนึ่ง ตาหนึ่ง กระดานหนึ่ง ภาษาเกาหลี 한판

ตัวอย่างประโยค 한판 ภาษาเกาหลี

노조랑 한판 붙었어
우린 여기서도 서핑 많이 하지 작전 끝내고 한판하자
알았으니까 한판 하자
좋아! 마지막 한판 승부다!
괜찮아. 하느님어제 한판 벌이셨나보지
한판 붙어 볼까 ?
쇼도 한판 했을 거고
어젯밤에 한판 했거든요
한판 더 할까 ?
한판 붙자네