การใส่ การสวม การนุ่ง การสวมใส่ การนุ่งห่ม ภาษาเกาหลี

착용
(착용 อ่านว่า chag-yong)

การใส่ การสวม การนุ่ง การสวมใส่ การนุ่งห่ม ภาษาเกาหลี 착용

ตัวอย่างประโยค 착용 ภาษาเกาหลี

기억이 맞다면실내 모자 착용 금지 ” 는 미니가게철칙 중의 하나인데 말이야
장비 착용!
그럼요, 벨트 미착용으로 데려갑시다
이걸 착용한 친구가 르망 대회에서 6번이나 연속 우승했지
지역을 벗어나기 전엔 마스크를 꼭 착용하십시오
시간 뒤에 엄마가 서 있으시려면 그걸 착용하셔야 해요
케블라 방탄’조끼를 착용할 거야