การดื่มเหล้าด้วยกัน การดื่มด้วยกัน ภาษาเกาหลี

대작
(대작 อ่านว่า daejag)

การดื่มเหล้าด้วยกัน การดื่มด้วยกัน ภาษาเกาหลี 대작
กลยุทธ์ที่แยบยล ยุทธวิธีที่ยิ่งใหญ่ ภาษาเกาหลี 대작전

ตัวอย่างประโยค 대작 ภาษาเกาหลี

이젠 요괴대작전실행한 건
대작전을 위해 늦어진 식량 수집이나 사냥에도
우리들의 대작전인간들을 감탄시키고 압도했다!
전 어쨋든 요괴대작전 제 2단계준비하겠습니다 .
단결 유지한 채로 요괴대작전에서 보인 우리들의 능력
아요, 쥐대작이죠. 아시나요 ?
대본영은 다가오는 대작전준비