การรับมือ การเผชิญ การจัดการ ภาษาเกาหลี

대처
(대처 อ่านว่า daecheo)

การรับมือ การเผชิญ การจัดการ ภาษาเกาหลี 대처

ตัวอย่างประโยค 대처 ภาษาเกาหลี

이같은 범행저지피고인엄중히 대처하는 것으로
대처할 의무감에 관해
당신재빨리 대처해야 할 ?
우리처럼 대처하지 못하고 있다
저희일찍 대처했으면 좋았겠죠
그게 뭔지 알아내야 대처할 수 있어