การเข้าฟัง การเข้าชม ภาษาเกาหลี

방청
(방청 อ่านว่า bangcheong)

การเข้าฟัง การเข้าชม ภาษาเกาหลี 방청
ที่นั่งสำหรับผู้เข้าฟัง ภาษาเกาหลี 방청석
ผู้ฟัง ผู้ชม ภาษาเกาหลี 방청객

ตัวอย่างประโยค 방청 ภาษาเกาหลี

피고인방청석에서증인을 볼 수 없게 하는 거죠
방청을 원하시면 조금 좁혀서 앉아보도록 하죠
방청석가득 채워서 재판관이 정신 바짝 차리게 만들어야 해요
친구잖아 방청객은 한 명이라도 많은 편이 낫대