ที่แวบวับ อย่างระยิบระยับ ภาษาเกาหลี

번쩍
(번쩍 อ่านว่า beonjjeog)

ที่แวบวับ อย่างระยิบระยับ ภาษาเกาหลี 번쩍

ตัวอย่างประโยค 번쩍 ภาษาเกาหลี

원하는 지점자네들 배를 번쩍 올려 사뿐히 내려주지
번쩍이는 태양숭배하지 않는다
그리고 그들은 이 번쩍거리는 비싼 잡지출판했죠
그 때문에 별이 번쩍이는 군기수호자가 되었다고요
그럼 널 번쩍 들어올리겠지, 좋아 ?
아침의 번쩍임 ♬
빛이 번쩍하고