ลงท้ายประโยคบอกเล่าที่ใช้ในระดับภาษาที่สุภาพมาก ภาษาเกาหลี

습니다
(습니다 อ่านว่า seubnida)

ลงท้ายประโยคบอกเล่าที่ใช้ในระดับภาษาที่สุภาพมาก ภาษาเกาหลี 습니다

ตัวอย่างประโยค 습니다 ภาษาเกาหลี

확대된 전선에서 격전을 벌이고 있습니다
명령서명했습니다
동북아로 파견 될걸로 전했습니다
밝히지 않았습니다
대한 해명요구주목을 끌었습니다
소련을 비난했습니다
러시아대표비난을 일축했습니다
의원직을 사임했습니다
이상 간여하지 않겠다고 말했습니다
개탄다고 말했습니다
적당히 형을 살려는 사례가 있습니다
로스앤젤레스를 3달 동안 달구고 있습니다
밸리 지역은 40도까지 치솟았습니다
사막 지역수은계는 46도를 가리키고 있습니다
답하지 않겠습니다
이의있습니다, 의장님!
이의 있습니다
B – 52 전폭기들이 맹폭에 나섰습니다,
그렇습니다, 위원장스스로 변호할겁니다
선동적인 곡들을 작곡했습니다
그 중 하나를 읽겠습니다
– 네, 그래요! 그렇습니다! – 그럼 일어나요
다음같이 말했습니다,
미국인들세계적으로 진취적 국민으로 알려져 있습니다