พันธุกรรม ลักษณะทางพันธุกรรม ภาษาเกาหลี

유전자
(유전자 อ่านว่า yujeonja)

พันธุกรรม ลักษณะทางพันธุกรรม ภาษาเกาหลี 유전자

ตัวอย่างประโยค 유전자 ภาษาเกาหลี

설마 고지에게 인간의 8배에 유전자 정보가 있을줄은
자기 스스로제거으로써 인류 유전자를 진보시키는 거죠
그리고, 난 너희 가문 유전자를 보존
독서하나가 ” 이기적 유전자 ” 였고
될 수 있는 한 우수한 유전자를 남겨야 할 겁니다 .
둘 다 우리 유전자 연구 책임자 수잔 스톰을 아는 걸로 아는데