ร่างกายมนุษย์ ภาษาเกาหลี

인체
(인체 อ่านว่า inche)

ร่างกายมนุษย์ ภาษาเกาหลี 인체

ตัวอย่างประโยค 인체 ภาษาเกาหลี

인체의 탈수 상태가 6 ~ 10%에 이르면,
잠깐만, 저기 인체 반응이 있어 .
인체 해부학엔 그렇지 못했네요
전류가 인체를 타고 흐르고