อุปกรณ์ วัตถุ วัตถุดิบ ภาษาเกาหลี

재료
(재료 อ่านว่า jaelyo)

อุปกรณ์ วัตถุ วัตถุดิบ ภาษาเกาหลี 재료

ตัวอย่างประโยค 재료 ภาษาเกาหลี

당시에 재료 구입해서 채우고
이쪽도 재료와 혈액응고제를 확보작전 진행합니다
공성재료 부족이유총공격연기하는 것보단
포탄과 공성재료가 부족해서