สมัยกลาง ภาษาเกาหลี

중세
(중세 อ่านว่า jungse)

สมัยกลาง ภาษาเกาหลี 중세

ตัวอย่างประโยค 중세 ภาษาเกาหลี

오래된 중세 시대 관습을요 ?
– 중세시대어야. – 그렇지는 않아
불을 뿜는 중세의 총이었어요
중세 시대 이후로 이 배를 보는 건 너희처음이야