ณ ที่นั้น ณ ที่แห่งนี้ ภาษาเกาหลี

즉석
(즉석 อ่านว่า jeugseog)

ณ ที่นั้น ณ ที่แห่งนี้ ภาษาเกาหลี 즉석

ตัวอย่างประโยค 즉석 ภาษาเกาหลี

즉석에서 지어낸 거예요 ?
아니면 즉석에서
즉석에서 만든 거예요
– 즉석사진은 충분해 – 이건 디지탈이야