ได้ยินว่า นะ ภาษาเกาหลี

다네
(다네 อ่านว่า dane)

ได้ยินว่า นะ ภาษาเกาหลี 다네
นะ นะนี่ เลย นะ ภาษาเกาหลี 는다네

ตัวอย่างประโยค 다네 ภาษาเกาหลี

프랭크, 난 자네를 내자리대신후보이름을 올렸다네 …
그가 죽었으면 했다네 … 하지만 죽지않았지 그래서수배령이 내려지자 … 이리로 오게된거라
가족들과 풍족하진 않지만 그래도 여유있게 생활정도였다네 …
사람이라 … 예 알고있습니다 – 사람을 다룰줄 알아야한다네 또한나라기본기도 하지
있지 … 인도에 2명의 자식이있고 와이프도 있어 3년전에 두고 이리로 왔다네
조금만 있으면 가지게 된다네 … – 정말요 ?
의사들이 와인 석 잔은 먹어줘야 효과가 나타난다네
아무튼 10만 달러지원한다네
칼을 꺼내와서 가슴을 찔러버렸다네
그들은 날 막대사이라 부른다네
불끈하는 대마초를 핀다네
DEA도 우릴 건드리면 애를 먹는다네
악마도 놀랄 일을 우린 한다네
– 천 번이고 좋지 – 한다네
날 좀 보소 2009년으로 돌아갔다네
피리 부는 사나이‘가 마음에 든다네
군중사이에서 누구피해자들을 보지 못했다네 .
베이커 가 끝자락에 좋은 중국레스토랑이 있는데 새벽 2시까지 한다네 .
그런 소문매년 이맘 때 쯤이면 나돈다네, 월츠
그래도 시간이 좀 더 많았으면 한다네
오늘개관식에 파커 상원의원이 온다네
고개를 숙이고 울었다네
한 고문자도제어느날 즐겁게 일을 하러 갔다네 .
( 1970년대 중반, 로스엔젤레스 ) ( 구름위 8마일 높이에서 떨어졌다네 )