การบันทึกเชิงพรรณนา การเขียนพรรณนา เทคโนโลยี ภาษาเกาหลี

기술
(기술 อ่านว่า gisul)

การบันทึกเชิงพรรณนา การเขียนพรรณนา เทคโนโลยี ภาษาเกาหลี 기술
ช่างฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน ช่าง ภาษาเกาหลี 기술자
ทางเทคนิค ทางฝีมือ ภาษาเกาหลี 기술적
กรรมวิธีใหม่ นวัตกรรมใหม่ ภาษาเกาหลี 신기술

ตัวอย่างประโยค 기술 ภาษาเกาหลี

서독 음향기술자인질로 잡고있다
버진 아일락 ( 작가 ) 은 이렇게 기술했어요
하지만 당신은 그 나라대한 두려움대해 기술해야합니다
손톱 기술자예요. 우리 둘 다 잘 하는 일에나 신경자구
만약 차량 위치 기술이 안 달린 차라면
기자로서 기술적 혁명을 조사하는
어, 대학올해 졸업고요, 전공은 지정학, 부전공은 기술 연구죠 .
우리인수홀로그래픽 3D 화상 회의 기술이라
이전에 이 기술을 사용해본 사람아직 없다오, 그래서 우리 모두 두려워하고 있소
기술 지원 팀이 준 거야 스파이럴 웨이 1289번지
우주구조재정렬하는 기술이지 .
예를들면, 유혹의 기술 같은거 ?
SILICON VALLEY▽실리콘 밸리 1단지 7동 기술 검증
범죄 수사에는 아주 다양한 기술이 요구되죠 – 거짓말 하지 말고요, 셜록
그리고 솔직히 걔네 기술이 좀 더 강하잖아요
그건 내가 할테니까, 펌프 기술자 모집경제에서 해줬으면
기술적으로 볼 때 ‘비그네트양식 시대그려진 것이었다
‘에어 브레이크라는 기술을 쓰려고 하오
핫봇 기업아직까지 로봇조종하는 선진 기술에 대한
제가 타고 싶으면 탈 거예요 쓸만한 기술이에요
아냐, 대니 죽음의 기술이지, 그런 거야
죽음에 이르는 기술
정부와 기술이 어떻게 교차하고 공존하고 미래를 만들어갈지
우리에게 승리를 안겨 줄 오토봇의 기술을 싣고 있었소 .
그 기술의 발명이자