จีน ประเทศจีน สาธารณรัฐประชาชนจี ภาษาเกาหลี

중국
(중국 อ่านว่า jung-gug)

จีน ประเทศจีน สาธารณรัฐประชาชนจี ภาษาเกาหลี 중국
สหพันธรัฐ ภาษาเกาหลี 합중국
จีน ภาษาเกาหลี 중국어

ตัวอย่างประโยค 중국 ภาษาเกาหลี

자네 언제 디즈니랜드에서 카메라한대가지고 있지 않은 중국인들 봤나 ?
불법 중국체류자들을 아일랜드로 보내버렸더군 그건 그리 좋은 생각아니지 … 자메이카면 몰라도하하!
우주선: 미합중국 디스커버리
올란도로 가는 중국 여행객들 입니다만
합중국 부처에서는 새소식이없지만추방할 수 있을 것아요
합중국 디스커버리 위치 … 이오 주변 궤도
존, ” 4일 전에 중국으로부터 도착했음 ” .
그가 중국에서을 때 작은 선물 말이예요 .
키스도 같았어, 중국에 대해 쓴느 기자 .
중국으로 여행갔던 두 남자살해당했습니다 .
모든 경매가 루키스 또는 반쿤의 중국 여행정확히 일치해 .
중국과 24킬로미터 떨어진 접경지역입니다
중국군이 북베트남 국경을 넘어온 걸,
우와! 중국산이야
중국에 가실 걸 그랬어요
멕시코식을 먹어야지그리스와 중국식도 그렇고
합중국 대통령이요. 그…… .
남미와 중국처럼 먼 곳에서도 에너존 탐지기작동어요 .
정보조각사용해서 말 – 신용카드 청구서, 영수증. 중국으로 부터 돌아옴,