ส่วนนี้ ตรงนี้ ที่นี่ ที่นี้ ภาษาเกาหลี

여기
(여기 อ่านว่า yeogi)

ส่วนนี้ ตรงนี้ ที่นี่ ที่นี้ ภาษาเกาหลี 여기
ที่นี่ที่โน่น ที่โน่นที่นี่ ทุกหนทุกแห่ง หลาย ๆ แห่ง ทุก ๆ แห่ง ภาษาเกาหลี 여기저기
นับว่า ถือเป็น นับเป็น ถือว่า ภาษาเกาหลี 여기다

ตัวอย่างประโยค 여기 ภาษาเกาหลี

그래서 여기 있죠
1년 정도연방형량은 건성으로 여기고, ( 윌리엄. C. 호이거,
1년 정도연방형량은 건성으로 여기고, ( 윌리엄. C. 호이거,
그래, 우린 하루 종일 여기 앉아서 당신기다거든
하나님당신의 강인함을 소중히 여기십니다
같은 배를 탔다고 여기겠죠,
우리 대통령의 말이라고 여기는 분이 계실겁니다
어떻게 설명해야 할지 모르겠지만, 여기 속한 것 처럼 느껴져요
여기서 27킬로 거리의 산 정상의
여기 대원들은 엄격한,
뭐가, 그냥 여기 있잖구, 응!
그냥 여기부터 여기까지에 대고 쏘면 되지
여기서 살기점점 어려워져서요
여기서 갖은 수모를 다 당했어요
여기 오기 전에
고는 여기 소풍이라도 나온 것 같군
여기 앉아 누굴 죽이는거야 ?
지금 여기 캘리포니아에 와있으면서
여기 있어서 잘 됐어요
와봐! 와! 와! 여기 카메라맨이 있어!
왜 달려들어, 여기 있었으면서
여기서 종결합니다
노라, 널 여기서 보게 돼서 좀 놀랐어
여기 구원거나그런 걸로 온 거 아니에요
들어와, 여기 앞쪽에 두 자리