ท้ายประโยคที่ใช้ในระดับภาษาที่สุภาพโดยทั่วไป ภาษาเกาหลี

세요
(세요 อ่านว่า seyo)

ท้ายประโยคที่ใช้ในระดับภาษาที่สุภาพโดยทั่วไป ภาษาเกาหลี 세요
เชิญ กรุณา ภาษาเกาหลี 으세요
คุณครับ คุณคะ ฮัลโหล ภาษาเกาหลี 여보세요

ตัวอย่างประโยค 세요 ภาษาเกาหลี

안녕하세요, 신부
안녕하세요, 롭 저예요, 잘 지냈어요 ?
네, 믿어지세요 ?
무슨 생각하시는 거 좋아하세요 ?
안녕히 주무세요, 윌리엄스 씨
안녕하세요
안녕하세요, 여러분
그분바람대신하는 것이라고 생각하세요
손 내리세요, 자매청원자는 질문이 없습니다
새 청원자들에 대해 얘기해주세요
잘 지내세요 ?
안녕하세요, 원장 수녀
계속하세요
무슨 말씀이세요 ?
길 좀 비켜 주세요
가운데로 나와주세요
잠시 생각해 보세요
작성해 보세요
멈춰보세요
다시 시작해 보세요
다음 주에 묵주 기도 열 번을 해주세요
이리다시 오세요
자매님들, 주목해 주세요