การรับประทานอาหาร อาหาร(เช้า กลางวัน เย็น) ภาษาเกาหลี

식사
(식사 อ่านว่า sigsa)

การรับประทานอาหาร อาหาร(เช้า กลางวัน เย็น) ภาษาเกาหลี 식사
การตายเพราะขาดอากาศหายใจ ภาษาเกาหลี 질식사

ตัวอย่างประโยค 식사 ภาษาเกาหลี

저는 도시마다 주소를 가지고있고. 저녁식사동안 내내 호줄하는 사람도 있죠
빅터, 우린 방금 역사다시어요 식사같이면서 계속해 볼래요 ?
– 저랑 같이 식사 하고 싶으시다구요 ?
둘이 같이 나가서 택시잡고 식사나 하러 가죠 ?
먹어본지 오래돼서 그냥 같이 식사나 할까 하고 한건데 …
그녀에 관한 것들을 알려주면 내가 식사제공주리다
64달러유럽아침 식사와 와이파이포함되죠
니가 존이랑 6교시같이 식사하면 미술 수업도 같은 들을 수 있고 …
모두식사 마치는데 딱 10초 준다!
식사하셨어요 ?
나랑 메리를 저녁식사에 초대해서 …
근데 저녁식사 얘기나 할 때야 ?
7시부터 10시까지영국 마케팅 협회 사람들과 식사하러 나가 있을 테니까
우리아침식사를 하러 the formal hall로 내려 가면
모두식사방해해서 미안하군. 여전히 약속먼저해야 하나 ( ?
질식사라고 추측는군. 토사물그녀 목을 막아버려서 기절했군
약에 의한 발작에 의한 질식사라고 추측가능하군
저녁식사 준비하고 간단하게 청소도 해드릴께요. 당신여기으세요 .
그럼, 두명을 위한 특별저녁식사준비해도 되나요 ?
식사 안 끝났다!