นายกรัฐมนตรี ภาษาเกาหลี

총리
(총리 อ่านว่า chongli)

นายกรัฐมนตรี ภาษาเกาหลี 총리
รองนายกรัฐมนตรี ภาษาเกาหลี 부총리

ตัวอย่างประโยค 총리 ภาษาเกาหลี

네가 이 사건조사하고으니 걱정라고 총리한테 말해놨단 말이다
총리님, 긴급재난대책본부소집해야 하는 안건이라 생각됩니다
9층 재난대책본부 총리부에서 쉐도우 에바큐에이작전대피소 지정하달받았습니다
알겠어 총리는 ?
총리님이 돌아오셨습니다
상관저5층 총리집무실 이것은 해저에 어떤 열원이 있다는 증거입니다
도쿄만에서 일어난 수증기폭발복합사건대한 총리보고 이것은 해저에 어떤 열원이 있다는 증거입니다
도쿄만에서 일어난 수증기폭발복합사건대한 총리보고 생각할수 있는 모든 경우를 찾아보세요
총리 새로대규모온천분출생각해볼수 있습니다
총리
오코우치세이지 내각총리대신 뭔가라니 ?
총리보고이미 결론이 정해진 보여주기
아카사카히데키 내각총리대신보좌관 어리광도 좋지만
아카사카히데키 내각총리대신보좌관 자넬 추천상관입장생각해주게
관계각료들은 급히 총리집무실로 오세요
총리님
고쿠헤이 내각부총리대신겸 외무대그렇다제거하는게 좋을거 같소
총리님, 학계환경보호단체
상관저 5층 총리 응접실
총리 수도권피해가 있습니다
총리님 회견에는
총리님, 회견실례합니다만
아마도 총리는 주저하겠지