ได้ยินว่าเป็น ได้ยินว่าให้ ภาษาเกาหลี

라지
(라지 อ่านว่า laji)

ได้ยินว่าเป็น ได้ยินว่าให้ ภาษาเกาหลี 라지
ถึงจะให้ แต่ก็ ถึงจะเป็น แต่ก็ ภาษาเกาหลี 라지만
การดูแล การเลี้ยงดู ภาษาเกาหลี 뒷바라지
หายไป สูญหายไป ภาษาเกาหลี 사라지다

ตัวอย่างประโยค 라지 ภาษาเกาหลี

그대로 사라지는 것이다
맘대로 생각하라구 그렇다고 뭐 달라지나 …
가는대로 밀어내고 쫓아내고, 사라지라고 하고
원하면 안 되는 걸 바라지 마세요, 자매
– 저러면 모든 게 달라지는데그러게
아주 많이 달라지죠
있지, 집 안에서 하는 건 사생활라지만
그 중 4분의 3은 완전 개구라지
얘기하자면 밤을 새도 모자라지만 제일 재밌는 부분만 얘기해 보죠
저 달려나가는 꼬라지좀 보라지 … .
제다이가 죽는다고 빛이 사라지진 않아
누구영원히 사라지진 않아
저 샷 오래 걸렸어요 땅이 갈라지는 거요
처음무시는데 정말 안 잘라지는 거예요
근데 그게 마르니까 갈라지면서 조각생기더군요
빛이 사라지는 방식 말이에요
남부 남자들은 다 *애쉴리 윌크스 같은 줄 알았지 *’바람함께 사라지다‘의 애쉴리
영화아무리논리적라지만 논리를 거스를 순 없었습니다
투자자들은 중개인을 원치 않아 자기에게 직접 찍어주길 바라지
손은 빠져나갔지만 시야에서는 사라지는 일 없이
빛이 사라지자 주위를 둘러보다 떨어지죠, 정말 멍청해요
테라지마 중대가 점령한 이 판룽샨 전초 포대진지 뿐이었다
메모철자따라 폭의 크기가 달라지는 폰트로’