สหภาพ สหพันธ์ สหรัฐ สหพันธรัฐ ภาษาเกาหลี

연방
(연방 อ่านว่า yeonbang)

สหภาพ สหพันธ์ สหรัฐ สหพันธรัฐ ภาษาเกาหลี 연방

ตัวอย่างประโยค 연방 ภาษาเกาหลี

1년 정도의 연방형량은 건성으로 여기고, ( 윌리엄. C. 호이거,
1년 정도의 연방형량은 건성으로 여기고, ( 윌리엄. C. 호이거,
세 연방보안관으로 이뤄져있다
아니면 연방교도소라도
주와 연방정부행동방해하지 않겠다 …
소련연방이 생긴 뒤, 위원회시골싸움에 70년을 허비했죠
연방보안관 에드워드 루빈 경사가 임석한
연방 관료멸시는군 .
연방 은행만 봤지
우린 같은 연방이란 건 …
– 같은 연방이었죠 – … 부인할 수 없죠
연방은행을 털자 그곳엔 돈이 쌓여 있어
꼭 연방은행어야 해 ?
세븐스 엔 스프링가로 집결하라 연방 은행무장강도 침입
미국 연방정부,
버지니아가 연방에서 탈퇴하기 전엔 육사에서 우등생이었소
연방 정부를 세웠기 때문이죠
가공할만 한 적, 보그가 연방에 대한 침략감행하기 시작한 것이다 .
시간 이내엔 연방 경계통과할 거야. 해이장군현장에서 함대정비하고 있네 .
– 연방의 규모얼마나 되죠 ?
지금은 연방보안기구사용되지, 거의 똑같은 사람들이하고지만
그리고 우리 조국과 소련 연방의 인민들에게
소련 연방의 영웅으로 승진되었다
러시아연방 스탈린그라드 지금의 볼고그라드에서 벌어진 전투
히틀러의 군대가 소련 연방 공화국심장부를 뚫고