และ กับ แล้วก็ ภาษาเกาหลี

이라
(이라 อ่านว่า ila)

และ กับ แล้วก็ ภาษาเกาหลี 이라
ว่า ไม่ว่า งั้นเหรอ อย่างงั้นเหรอ ภาษาเกาหลี 이라고
ไม่แน่ว่า แม้ว่า แม้ว่า แม้ว่าจะ ถึงว่าจะ ภาษาเกาหลี 이라도
อิรัก ภาษาเกาหลี 이라크
ไม่ว่า ไม่ว่าจะ ก็ตาม ก็ดี ก็ดี จะเป็น ก็ได้ จะเป็น ก็ได้ ภาษาเกาหลี 이라든가
ฉากไฮไลท์ ภาพไฮไลท์ ภาษาเกาหลี 하이라이트

ตัวอย่างประโยค 이라 ภาษาเกาหลี

국경 8킬로 지점우리폭격 중이라는 걸, 응 ?
TV에 대고 이걸 개혁이라고 할거요 ?
다들 그러지, 이게 사실이라고,
미국집단자살 이라고 해야겠죠
우리 대통령의 말이라고 여기는 분이 계실겁니다
고는 여기 소풍이라도 나온 것 같군
불법 재판이라구 – 정숙!
그 길뿐이라구 저 산만 넘자구. 5분이면
불량 보급품‘이라 불러대죠
사랑이라곤 없어 ‘침묵하는 다수의 모임회장 )
불평이라구 ?
시설만원이라는거죠,
그러면서도 생산과잉이라 떠들죠
– 저들 상대로 훈련한거요 – 훈련이라구 ?
집행관은 어떤 소란이라도 즉각 제지시키시오
1962년과 1965년 사이에 제 2차 바티칸이라고 언급평의회
처럼 수줍은 아이라서
그냥 들어본 중에 가장 멍청한 생각이라고!
수녀원장님이나, 간단히원장님’이라고 부르셔도 됩니다