ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ ภาษาเกาหลี

성실
(성실 อ่านว่า seongsil)

ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ ภาษาเกาหลี 성실

ตัวอย่างประโยค 성실 ภาษาเกาหลี

버로우즈 씨, 우리 제일성실생명보험이미
처자식도 있는 성실하기만샐러리맨이었는데
대단히 성실한 청년입니다
에게 매달릴 순 없어. 잘 모르는데 성실할 필요가 없지