สัญญาณ การให้สัญญาณ การส่งสัญญาณ ภาษาเกาหลี

신호
(신호 อ่านว่า sinho)

สัญญาณ การให้สัญญาณ การส่งสัญญาณ ภาษาเกาหลี 신호
ไฟจราจร ภาษาเกาหลี 신호등
เครื่องส่งสัญญาณ อุปกรณ์ส่งสัญญาณ ภาษาเกาหลี 신호기
สัญญาณไฟจราจร ภาษาเกาหลี 교통 신호

ตัวอย่างประโยค 신호 ภาษาเกาหลี

추적조장이다, 245, 신호를 보내라
아폴로 11호의 신호가 사라진 것이 지금 확인되었습니다 .
에서번째 모노리스발견되고 목성으로 신호를 보냈을때 세워졌죠
요새신호기움직임 중에 수상한 건 없고 ?
버터필드우리대의 신호를 특별히 만들었어
모노리스에서 목성으로 신호 전송
이걸 보고해야 해 여기 신호가 잡히나 ?
신호가 안 잡혀
이글, 신호 장애있다. 들리는가 ?
신호가 강합니다 .
생체 신호가 미약합니다 .
아깐 신호가 잡혔는데
아니, 신호는 잡히는데
이들은 일종신호기라고 할 수 있지
다른 사람이 타려고 시도하면 곧장 경비원에게 신호가 가게 돼 있지
모든 신호가 다 있어요
신호요 ?
3개월 신호요* ( *Signs of Three: 원작 ‘네 사람서명제목 패러디 )
왼손으로 신호를 보내야 해요
제가 전화하고는데 신호는 가네요 .