หลังจากนี้ จากนี้ไป นับจากนี้ ภายหลัง ภาษาเกาหลี

이후
(이후 อ่านว่า ihu)

หลังจากนี้ จากนี้ไป นับจากนี้ ภายหลัง ภาษาเกาหลี 이후

ตัวอย่างประโยค 이후 ภาษาเกาหลี

매일 오후 3시 종소리 이후에 같이 수업을 할 거다
기억이 날 만큼 큰 이후로 매 여름이렇게 보냈다
수요일 이후로 뭐 새로운 거 없었어 ?
그 이후엔, 그저 살인자를 추적하는 문제였죠
우리가 청원자들이었던 이후로 많은 변화가 있었습니다
전투 첫째 날 이후 힘이 빠진 부포드의 사단은 전열의 앞쪽에서 나와 …
저는 지금까지 그런 걸 해 본적도 없고 오늘 이후로도 하지 않을 것군요
난 16살 이후로 로즈에서 지냈지
우린 70년대 이후로 여기탐사 로켓을 보내왔어요
86년 이후로 사람이 살지 않았는데
1972년 이후로 왜 달에 안 간 줄 알아 ?
왜 1972년 이후로는 달에 안 간 건지 아나 ?
그 날 이후로 말이다
지하철기관사가 이 날 이후로 출근을 안 해요
중간 쉬는시간 이후부터만 네가 같이 있어드려 줘
왜, 여기 온 이후로 안 갔던 거야 ?
그래서 당신 친구들은 전부 그 이후에 사귄 사람들이
심지어 너는 내가 나간 이후로 움직이지도 않았잖아 .
너를 마지막으로 본 이후로 말야 .
월요일 이후에 계속 여기 있었어 .
이후 오랫동안 균형유지는데 녀석을 봤다
땅 파는 건 이후 구성을 위해 추가된 겁니다
자살해서 가장 안 좋은 것은 그 이후에 어떤 일이 일어나는지 볼 수 없다는이다
게티스버그 전투 이후, 챔벌린은 6번 부상을 당했고 육군 소장으로 진급된다