คู่ครอง คู่สมรส ภาษาเกาหลี

배우자
(배우자 อ่านว่า baeuja)

คู่ครอง คู่สมรส ภาษาเกาหลี 배우자

ตัวอย่างประโยค 배우자 ภาษาเกาหลี

내말이 그거야. 즐기기 전에 하나라도 더 배우자는거지
배우자나 가족을 힘들게 하잖아요
서핑하러 가자 모두 다 배우자’
친구 또는 배우자가