เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอัดสำเนา ภาษาเกาหลี

복사기
(복사기 อ่านว่า bogsagi)

เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอัดสำเนา ภาษาเกาหลี 복사기

ตัวอย่างประโยค 복사기 ภาษาเกาหลี

아까었던 일은 – 복사기는 언제 새로 샀어 ?
아까……. – 복사기는 언제 새로 샀어 ?
날아다니는 싸이코 닌자 복사기에게 오늘 죽을 뻔한 사람 손 들어 봐요!
’15대의 복사기를 거쳐’