แน่นอน เกือบ ภาษาเกาหลี

뻔하다
(뻔하다 อ่านว่า ppeonhada)

แน่นอน เกือบ ภาษาเกาหลี 뻔하다

ตัวอย่างประโยค 뻔하다 ภาษาเกาหลี

걔를 배신했고, 임신했어 화낼 게 뻔하다고
임신했어 화낼 게 뻔하다고
너무 뻔하다
관객은 결과가 뻔하다고 생각하겠죠