กล้องถ่ายรูป ภาษาเกาหลี

사진기
(사진기 อ่านว่า sajingi)

กล้องถ่ายรูป ภาษาเกาหลี 사진기

ตัวอย่างประโยค 사진기 ภาษาเกาหลี

사진기사님이군요. 훌륭해. 고마워요
어머님이 사진기를 향해
내 … 내 오빠자살을 때, 장례식까지 사진기자들이 왔었어 .
난 사진기자요
장례식까지 사진기자들이 왔었어 .