โลมา ปลาโลมา ภาษาเกาหลี

돌고래
(돌고래 อ่านว่า dolgolae)

โลมา ปลาโลมา ภาษาเกาหลี 돌고래

ตัวอย่างประโยค 돌고래 ภาษาเกาหลี

돌고래는 물고기아니야, 그래 그게 우리연구하는 거야
돌고래
번째 목표는 돌고래와 수영하는 거야
돌고래 얘기였지 ?
돌고래는 물고기아니야,