หญิงบริการในร้านเหล้า ภาษาเกาหลี

작부
(작부 อ่านว่า jagbu)

หญิงบริการในร้านเหล้า ภาษาเกาหลี 작부

ตัวอย่างประโยค 작부 ภาษาเกาหลี