ห้องหลัก ภาษาเกาหลี

안방
(안방 อ่านว่า anbang)

ห้องหลัก ภาษาเกาหลี 안방

ตัวอย่างประโยค 안방 ภาษาเกาหลี

공항무슨 댁 안방이라두 돼요 ?
이런 우리가 안방에 오다니. .
안방에서 자고으면 그렇게 해 – 아니그냥 여기서 잘께