เครื่องถ้วยเปลือกไข่ ภาษาเกาหลี

도자기
(도자기 อ่านว่า dojagi)

เครื่องถ้วยเปลือกไข่ ภาษาเกาหลี 도자기

ตัวอย่างประโยค 도자기 ภาษาเกาหลี

중국 도자기상 400, 000 유로에 팔림 .
앤디! 봐요, 이 주전자들이랑, 저 도자기들을요 .
UN에서 도자기를 만든다고 ?
저 도자기들을요 .
중국 도자기상 400,