ท่าทางการพูด ท่วงทีวาจา นิสัยการพูด มารยาทการพูด ภาษาเกาหลี

말버릇
(말버릇 อ่านว่า malbeoleus)

ท่าทางการพูด ท่วงทีวาจา นิสัยการพูด มารยาทการพูด ภาษาเกาหลี 말버릇

ตัวอย่างประโยค 말버릇 ภาษาเกาหลี

그 말버릇부터 고치는 게 좋을걸
영국인의 말버릇인가요 ?
그게 선생님한테 하는 말버릇이야 ?