การพูดไร้สาระ การพูดที่ไม่มีประโยชน์ ภาษาเกาหลี

말장난
(말장난 อ่านว่า maljangnan)

การพูดไร้สาระ การพูดที่ไม่มีประโยชน์ ภาษาเกาหลี 말장난

ตัวอย่างประโยค 말장난 ภาษาเกาหลี

– ” 그리고 판단역사에 맡겨라. ” – 재주 좋은 말장난이군 .
말장난이다
자꾸 거기에 말려들잖아 니 말장난에 말야