ไม่ว่า หรือ ก็ตาม หรือ ก็ตาม ไม่ว่า หรือ ก็ดี ภาษาเกาหลี

이든지
(이든지 อ่านว่า ideunji)

ไม่ว่า หรือ ก็ตาม หรือ ก็ตาม ไม่ว่า หรือ ก็ดี ภาษาเกาหลี 이든지

ตัวอย่างประโยค 이든지 ภาษาเกาหลี

그안에 있는게 무엇이든지 말야 그 케이스. .
무엇이든지요
우리는 찾을거야 내 43스택이든지 다임이든지