คนต่างชาติ คนต่างประเทศ ภาษาเกาหลี

이방인
(이방인 อ่านว่า ibang-in)

คนต่างชาติ คนต่างประเทศ ภาษาเกาหลี 이방인

ตัวอย่างประโยค 이방인 ภาษาเกาหลี

이 절박한 나라엔 이방인의 도움이 절실해
이방인 취급과 따돌림을 받은 끝에
완전한 이방인이 된 그를 가족들은 어떻게 생각할까 ?