ธรณีวิทยา ภาษาเกาหลี

지질학
(지질학 อ่านว่า jijilhag)

ธรณีวิทยา ภาษาเกาหลี 지질학

ตัวอย่างประโยค 지질학 ภาษาเกาหลี

엄마결코 종교에 심취하스타일아니었고 아빠는 지질학자야
나도 알아요. 그 전엔 지질학자를 한번도 만나 본 적이어요
학교 다닐때 지질학을 배웠는데