ล่ามทางการ ภาษาเกาหลี

통역관
(통역관 อ่านว่า tong-yeoggwan)

ล่ามทางการ ภาษาเกาหลี 통역관

ตัวอย่างประโยค 통역관 ภาษาเกาหลี

통역관이 한 명있는데 지금 뉴와크에 있어 한시간정도 걸린답니다
전문 통역관은 아닙니다 지형 연구가예요
가지첫째, 통역관 …
통역관 …