การแจ้งข่าว การส่งข่าว ภาษาเกาหลี

기별
(기별 อ่านว่า gibyeol)

การแจ้งข่าว การส่งข่าว ภาษาเกาหลี 기별

ตัวอย่างประโยค 기별 ภาษาเกาหลี

신용부도스왑을 매입투자자들은 AIG에게 분기별 보험료납입합니다