การแต่งตั้ง การว่าจ้าง ภาษาเกาหลี

기용
(기용 อ่านว่า giyong)

การแต่งตั้ง การว่าจ้าง ภาษาเกาหลี 기용

ตัวอย่างประโยค 기용 ภาษาเกาหลี

아, ‘플레티늄 금발이란 영화에서매력적인 금발 이미지보고 그녀주연으로 기용했죠!
월터는 심지가 굳은 사람을 기용하죠
‘플레티늄 금발이란 영화에서매력적인 금발 이미지보고 그녀주연으로 기용했죠!