ความสามัคคี ความสมัครสมาน ภาษาเกาหลี

단결
(단결 อ่านว่า dangyeol)

ความสามัคคี ความสมัครสมาน ภาษาเกาหลี 단결

ตัวอย่างประโยค 단결 ภาษาเกาหลี

포르투갈 노동자여 단결하라!
단결 유지한 채로 요괴대작전에서 보인 우리들의 능력