การทำให้สั้นลง ภาษาเกาหลี

단축
(단축 อ่านว่า danchug)

การทำให้สั้นลง ภาษาเกาหลี 단축

ตัวอย่างประโยค 단축 ภาษาเกาหลี

돈을 주무르는 사람들이 목숨을 단축시키는거요,
좌표측정해서 공격시간을 단축합니다 .