บอกว่า ค่ะ(ครับ) สั่งให้ ค่ะ(ครับ) ภาษาเกาหลี

랍니다
(랍니다 อ่านว่า labnida)

บอกว่า ค่ะ(ครับ) สั่งให้ ค่ะ(ครับ) ภาษาเกาหลี 랍니다

ตัวอย่างประโยค 랍니다 ภาษาเกาหลี

그게 … 그만두지 못하는 이유랍니다
서둘러 오시기랍니다 늦지않게 표를 확인시어 오시길 바랍니다
잔을 채우고 일어서 주시기 바랍니다
무리에게 속죄를 구하길 바랍니다
방금 함대로부터신문이 왔습니다. 보그족과 교전 중이랍니다 .
전 깨끗하고해지기를 바랍니다
제 영원한 사랑인내하기를 바랍니다
아이템이 스캔되지 않았습니다. 다시 시도주시기 바랍니다 .
한잔 좋죠, 감사합니다. / 이번 한번 뿐이에요, 전 가정부아니랍니다 .
그분이 제가 더 잘 할 수 있다는 걸 아시길 바랍니다
자제력발휘하기를 바랍니다
그걸 더 느낄 수 있기를 바랍니다
전 더 많은 것을 바랍니다
전 딸이 둘이랍니다
NASA에서는 5년은 걸릴 거랍니다 .
자기가 오토봇의 지도자랍니다 .
핵’으로여정을 즐기셨길 바랍니다