กฎ เกณฑ์ กฎเกณฑ์ หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎข้อบังคับ กติกา ภาษาเกาหลี

규칙
(규칙 อ่านว่า gyuchig)

กฎ เกณฑ์ กฎเกณฑ์ หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎข้อบังคับ กติกา ภาษาเกาหลี 규칙
ตามกฎ ตามกฎเกณฑ์ ตามระเบียบ ภาษาเกาหลี 규칙적
ลักษณะของกฎ ภาษาเกาหลี 규칙성
ความไม่สม่ำเสมอ ภาษาเกาหลี 불규칙

ตัวอย่างประโยค 규칙 ภาษาเกาหลี

이걸 고안사람들의 규칙대로인 …
경찰이 세워놓은 게임 규칙에 따라,
우린 규칙적중요성을 찾기 위해 몇년을 허비했소
규칙을 엄청 깨고 계세요
글쎄, 동료랑 어울리는 데에 대한 규칙이 이젠 무효니까
– 막 대하려면 규칙이 있어 – 그래
단지 규칙대로 했을뿐입니다
그럼 규칙 기반 필터부터 작업 흐름이 있는데
‘할’의 메모리 뱅크에서 최초의 규칙을 찾아냈어요
규칙 기억해 병 라인에서 달리는 거야
규칙 236항을 상기시켜 드립니다
당신이 그 규칙을 만들었고요
– 규칙을 좀 바꿨어 – 아니, 좀 바꾼 게 아니라
셜록 홈즈 찾기의 제1규칙은 언제나 셜록이 먼저 당신을 찾는다는 거죠
내출혈이 있는 것 같아요. 맥박불규칙하고 아마 병원는 길에 심폐 …
그들은 나와 일하지 않아요. / 난 자네를 부르려고 모든 규칙을 어겼는데 자넨 … .
그러자 헨리가 이러더군요 ‘좋아요, 규칙이 없다니 좋아요’
그게 규칙이란
규칙으로너무 가까이 접근하지 못하게 되어 있었지만
그녀가 없어도 그 규칙들은 지켜져야 하는데
오늘날씨도 이러니 잠시 그런 규칙은 잊는 게 어떻습니까 ?
규칙 위반은 아닙니다. 의식이 돌아오게 하진 않겠습니다 .
나는 카오스규칙성부여하지 .