สถาบัน องค์กร เครื่องจักร เครื่องยนต์ ภาษาเกาหลี

기관
(기관 อ่านว่า gigwan)

สถาบัน องค์กร เครื่องจักร เครื่องยนต์ ภาษาเกาหลี 기관
ปืนกล ภาษาเกาหลี 기관총
การจัดแผนการรับมือกับภาวะวิกฤติ ภาษาเกาหลี 위기관리
ผู้อำนวยการ ภาษาเกาหลี 기관장
หัวรถจักร หัวรถไฟ ภาษาเกาหลี 기관차
หน่วยข่าวกรอง ภาษาเกาหลี 정보기관
เลขานุการ ภาษาเกาหลี 서기관

ตัวอย่างประโยค 기관 ภาษาเกาหลี

정부기관에서폭발 사건주시해 왔다고지만
개스실을 짓거나, 기관총 벙커를 구축하여,
놈 손엔 장난감이 아닌 기관총이 들려 있었어요
지하 위기관리센터 오퍼레이션팀 차량이 수대 휘말린것으로 보임
야쿠치란도 관방부장오리야마 위기관리관님 현황은 어떻습니까 ?
오리야마 위기관리터널관련되서 교통사고가 5건 확인되었습니다
지금 철없는 애들이 기관총을 들고서
자, 마치면서 한번 분석을 해보자 이러한 잘못된 기관으로어떤 것이 있을까 ?
지하철의 기관사가 이 날 이후출근을 안 해요
그 기관사도 한패였다면 아까남자어디선가 내리긴 했겠군
가톨릭 수녀 기관 자체를 무너지게 만들 겁니다
.. 권력여러 가지 기관을 제도화다는 거야. .
국영 기관들을 조정하는 네트워크로서 불행하게도, 오늘날에 있어서
잘못된 기관들을 만들어내는 가인데. .
분명 기관사가 중간에서 마지막 칸을 떼어낸 거지
랜스, 기관총 잡아
기관장 셰프는 뉴올리언즈 주방장 출신인데
기관총 사수 존슨입니다 – 기관총 사수 …
– 클린, 기관총을 앞으로! – 네 ?